Rugăciunea puternică ce se citeşte în casa în care există neînţelegeri, certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri!

 

Rugăciunea grabnic-ajutătoare care se citeşte în casa în care există neînţelegeri, certuri, gelozie, vrajbă şi necazuri!
„Rugăciunea soților stăpâniți de patima geloziei, a certurilor și neînțelegerilor
Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău.
Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate. O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.
Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alții şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.
***
Rugăciune puternică, la vreme de ispită
Doamne, Doamne, Cel ce ai îngă¬duit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea; Cel ce, de asemenea, ai îngăduit dia¬volului să ispitească cu îngrozire și cu grele su¬ferințe pe dreptul Iov, robul Tău, pen¬tru ca și mai lămurit să se vădească virtuțile și credința lui întru Tine; Cel ce ai dat îngă¬duință satanei să se apro¬pie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, spre a-L îmbia și a-L momi cu poftele și deșertă¬ciu¬nile acestei lumi, pentru ca, înfrânt și rușinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia Mea, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui unuia să-I slujești!”; Cel ce tuturor drep¬ților și sfinților Tăi le-ai dat vremi de ispitire și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supu-nerea cea către Tine; Însuți, Atot¬pu¬¬¬¬ternice și Preabunu¬le Stăpâne, aju¬tă-mi și mie în această clipă grea, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli și cu îmbol-diri, și când vi¬clene amăgiri îmi fră¬mân¬tă inima și sufletul.
Arată-mi, Mi¬los¬tive, adevă¬rul și calea Ta cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile de acum ale diavolului, să mă pot bucura de cuvintele aposto¬lu¬lui Tău Iacob, ce zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit fă¬cân¬du-se, va lua cununa vieții, pe care a făgă¬duit-o Dumnezeu celor ce Îl iu¬besc pe El”.

Mai mult pe ortodoxia.me