• Home
  • Info utile
  • SĂ NE AMINTIM! DECRET Nr. 153 din 11 mai 1954, privitor la impozitul pe veniturile populaţiei

SĂ NE AMINTIM! DECRET Nr. 153 din 11 mai 1954, privitor la impozitul pe veniturile populaţiei

BUCURESTI 1954

SPICUIRI!

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, decretează:

Capitolul 1  Dispoziții generale

Articolul 1 Sînt supuși impozitului pe venit muncitorii, funcționarii, oamenii de litere, arta și știință, liber profesioniștii, meseriașii, cărăușii, comercianții, persoanele care realizează venituri în orașe din închirierea imobilelor sau a altor bunuri ori din surse agricole, proprietarii de mori sau de alte întreprinderi, precum și orice alte persoane care realizează venituri pe teritoriul Republicii Populare Române.

Articolul 2 Sînt scutiți de impozit: a) eroii muncii socialiste, pentru toate câștigurile din muncă b) muncitorii și funcționarii – pentru câștigul pînă la 200 lei lunar realizat la locul permanent de muncă c) militarii, cu excepția generalilor, amiralilor și ofițerilor, precum și a sergenților și cartnicilor reangajați, pentru soldele primite de la unitățile, instituțiile și școlile militare ale M.F.A. sau M.A.I., potrivit normelor legale în vigoare d) laureații premiilor de stat – pentru aceste premii e) inventatorii care poseda numai certificate de autor, precum şi inovatorii – pentru recompensele ce primesc pentru invenții sau inovații, dacă recompensa nu depășește 10.000 lei de fiecare invenție sau inovație. În cazurile în care recompensa depășește 10.000 lei, impozitul se calculează la întreaga suma a recompensei după scăderea a 10.000 lei separat pentru fiecare invenție sau inovație f) elevii și studenții – pentru bursele ce nu depășesc 200 lei lunar g) aspiranții – pentru sumele ce le primesc în vederea achiziționării de cărți și material de studiu

  1. h) persoanele care fac parte din corpul diplomatic și consular străin, precum și corespondenții de presa străini – pentru salariile și îndemnizațiile ce primesc în aceste calități, sub condiția reciprocității i) pensionării – pentru pensiile ce primesc
  2. j) muncitorii, funcționarii și pensionării – pentru veniturile realizate din cultivarea terenurilor primite în folosință de la sfaturile populare sau de la întreprinderi, instituții sau organizații, dacă aceste terenuri nu depășesc 0,25 ha pe gospodărie

Articolul 3 Veniturile supuse impozitului agricol nu se supun impozitului pe venit.

Articolul 4 Ministerul Finanțelor are dreptul sa acorde scutiri şi alte înlesniri la impozitul pe venit, pentru unii contribuabili și pentru unele categorii de contribuabili.

Capitolul 2  Impunerea cîştigului muncitorilor și funcționarilor

Articolul 5 Impozitul de la muncitori și funcționari se calculează lunar, asupra totalității cîştigului realizat în luna expirată, pe fiecare loc de muncă în parte, potrivit cotelor de mai jos:

  Cistigul lunar impozabil Lei Impozitul lunar
  pina la 200 ……… scutit  
  201 – 300 …….. 6 lei + 6% pentru ceea ce depășește 200
  301 – 400 ……. 12 lei + 7% pentru ceea ce depășește 300
  401 – 500 ……. 19 lei + 9% pentru ceea ce depășește 400
  501 – 600 ……. 28 lei + 11% pentru ceea ce depășește 500
  601 – 800 ……. 39 lei + 13% pentru ceea ce depășește 600
  801 – 1.000 ……. 65 lei + 15% pentru ceea ce depășește 800
  peste 1.000 ……. 95 lei + 16% pentru ceea ce depășește 1.000
   

 

……………………………….

 

Capitolul 3  Impunerea veniturilor oamenilor de litere, arta și știință

 

Articolul 17 Impozitul asupra veniturilor oamenilor de litere, arta și știință precum și asupra veniturilor artiștilor obținute în afară locului permanent de muncă unde sînt salariați, se realizează pe fiecare loc de plată a veniturilor, potrivit următoarelor cote:

  Venitul anual impozabil Lei Impozitul anual
  pina la 2.400, 2% asupra sumei venitului
  2.401 – 3.600, 72 lei + 6% pentru ceea ce depășește 2.400
  3.601 – 4.800, 144 lei + 7% pentru ceea ce depășește 3.600
  4.801 – 6.000, 228 lei + 9% pentru ceea ce depășește 4.800
  6.001 – 7.200, 336 lei + 11% pentru ceea ce depășește 6.000
  7.201 – 9.600, 468 lei + 13% pentru ceea ce depășește 7.200
  9.601 – 12.000, 780 lei + 15% pentru ceea ce depășește 9.600
  peste 12.000, 1.140 lei + 16% pentru ceea ce depășește 12.000
 

………………………………………..

 

Capitolul 4  Impunerea veniturilor liber profesioniștilor, meseriașilor, cărăușilor și comercianților, precum și a altor persoane

Articolul 21 Liber profesioniștii (medici umani, veterinari, agenți sanitari și veterinari, subchirurgi, dentiști, profesori, arhitecți, ingineri, tehnicieni s.a.) pentru veniturile realizate din practica particulară, sînt supuși impozitului pe venit, potrivit următoarelor cote:

  Venitul anual Lei Impozitul anual
  1 – 1.200, 5% asupra sumei venitului
  1.201 – 3.000, 60 lei + 10% pentru ceea ce depășește 1.200
  3.001 – 5.000, 240 lei + 16% pentru ceea ce depășește 3.000
  5.001 – 8.000, 560 lei + 23% pentru ceea ce depășește 5.000
  8.001 – 15.000, 1.250 lei + 31% pentru ceea ce depășește 8.000
  15.001 – 30.000, 3.420 lei + 40% pentru ceea ce depășește 15.000
  peste 30.000, 9.420 lei + 50% pentru ceea ce depășește 30.000
 

 

Articolul 22 Meseriașii și cărăușii necooperatizati care nu folosesc munca salariata afară de un ucenic, meseriașii cooperatizati care lucrează pentru particulari în afară cooperativei, persoanele care realizează venituri din închirieri de clădiri sau alte bunuri, din surse agricole nesupuse impozitului agricol, din brevete de invenții, precum și orice alte venituri care nu se impun potrivit art. 5, 17, 21 şi 23 din prezentul decret, se supun impozitului pe venit, potrivit următoarelor cote:

  Venitul anual Lei Impozitul anual
  1 – 1.200, 10% asupra sumei venitului
  1.201 – 3.000, 120 lei + 16% pentru ceea ce depășește 1.200
  3.001 – 5.000, 408 lei + 23% pentru ceea ce depășește 3.000
  5.001 – 8.000, 868 lei + 31% pentru ceea ce depășește 5.000
  8.001 – 15.000, 1.798 lei + 40% pentru ceea ce depășește 8.000
  15.001 – 30.000, 4.598 lei + 50% pentru ceea ce depășește 15.000
  peste 30.000, 12.098 lei + 60% pentru ceea ce depășește 30.000
 

Articolul 23 Comercianții, proprietarii de mori, ferestraie mecanice sau alte întreprinderi a căror lista se va stabili de Ministerul Finanțelor de acord cu Ministerul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, precum și meseriașii și cărăușii cu salariați, se supun impozitului pe venit potrivit următoarelor cote:

  Venitul anual Lei Impozitul anual
  1 – 1.200, 15% asupra sumei venitului
  1.201 – 3.000, 180 lei + 22% pentru ceea ce depășește 1.200
  3.001 – 5.000, 576 lei + 30% pentru ceea ce depășește 3.000
  5.001 – 8.000, 1.176 lei + 39% pentru ceea ce depășește 5.000
  8.001 – 15.000, 2.346 lei + 49% pentru ceea ce depășește 8.000
  15.001 – 30.000, 5.776 lei + 59% pentru ceea ce depășește 15.000
  peste 30.000, 14.626 lei + 70% pentru ceea ce depășește 30.000
 

Pentru comercianții cu peste un salariat și pentru toți ceilalți contribuabili care au peste 3 salariați, impozitul calculat potrivit cotelor de mai sus se majorează cu 20%

Articolul 24 Impozitul prevăzut la art. 22 și 23 se calculează asupra venitului global realizat din toate sursele, cu excepția veniturilor impuse potrivit articolelor 5, 17 şi 21.

Articolul 25 Venitul impozabil supus impozitului potrivit art. 21, 22 şi 23 este format din diferența între venitul brut (în bani și în natura) și cheltuielile efectiv făcute pentru realizarea venitului. Veniturile sau plățile în natura se evaluează cu ocazia determinării venitului impozabil, la preturile pieței din localitatea respectiva.

Articolul 26 Veniturile meseriașilor necooperatizati fără salariați se stabilesc de organele financiare pe baza normelor de venituri aprobate de Ministerul Finanțelor anual pe branșe de meserii, înainte de începutul anului de impunere. Normele de venituri aprobate de Ministerul Finanțelor nu pot fi modificate în cursul anului de impunere. Lista meseriilor care urmează a fi impuse pe baza normelor de venituri se stabilește anual de Ministerul Finanțelor de comun acord cu instituțiile interesate. Pentru bătrâni, invalizi, femei cu copii mici sau alte persoane pentru care exista dovezi certe ca au în mod permanent o capacitate de muncă inferioară celei normale, organele financiare vor face impunerea nu după norma, ci pe baza venitului efectiv realizat, chiar dacă este inferior normei. În același fel se vor impune meseriașii cooperatizati precum și muncitorii și funcționarii care exercită o meserie pe cont propriu în timpul liber, în afară orelor de serviciu sau de muncă în cooperativa. În cazul când din declarația meseriașului sau din comunicările prevăzute la art. 35 lit. b, rezultă ca meseriașul a realizat un venit superior normei de venit, impunerea se face pe baza venitului efectiv realizat .La venitul impozabil, stabilit în baza normelor de venit prevăzute mai sus, se cumulează veniturile din alte surse, în condițiile art. 24 din prezentul decret. Veniturile din surse agricole supuse impozitului pe venit se determina pe baza normelor de venituri mijlocii aplicate la impunerea gospodăriilor agricole din raionul sau orașul respectiv, în cadrul legii impozitului agricol.

Articolul 27 Nu intră în venitul impozabil se nu se impun :a) dobînzile și cîștigurile din depuneri la C.E.C.; b) despăgubirile primite de asigurați în baza asigurărilor de bunuri sau persoane c) ajutoarele de stat acordate mamelor cu mulți copii; d) sumele realizate din vînzarea bunurilor proprii aparţinînd cetățenilor; e) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donație sau moștenire) pensiile de întreținere.

Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 22 din 11 mai 1954

Surprinzătoare este stabilitatea legislației socialiste care se întinde pe parcursul multor zeci de ani.

Decretul nr.153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populației, și-a întins aplicabilitatea din 1954 până în 1997 când a fost abrogat prin Ordonanța de urgență nr. 85 din 23.12.1997. 

Acesta a fost modificat de două ori, dar modificările nu au fost majore, ele au intervenit ca urmare a evoluției societății și a schimbării radicale a structurii și a mărimii veniturilor.

CURSUL DOLAR /LEU :  1954  1 DOLAR /6,43 LEICURSUL DOLAR /LEU :  2023  1 DOLAR /4,67-4,51 LEI 1 DOLAR 1954  VALOREAZĂ  11,35 DOLARI 2023 (1 dolar în 1954 este echivalent în puterea de cumpărare cu aproximativ 11,35 dolari astăzi  – Bureau of Labor Statistics U.S – Biroul de Statistică a Muncii SUA)   

RESTUL E ISTORIE!

SURSA: Buletinul Oficial  NR. 22 din 11 mai 1954,

               Banca Națională a României  Institutul National de Statistică

               Biroul de Statistică a Muncii SUA  

 

 

 

Parteneri