Valorificarea potențialului turistic și cultural din județul Ilfov prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020

 

Header Comunicat 1

Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov și Mănăstirea Căldărușani implementează proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, Cod SMIS 119616.

Distribuie prietenilor

Proiectul este cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban șI conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, sat Lipia, comuna Gruiu, județ Ilfov, cod LMI IF-II-a-A-15293, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Sf. Dimitrie, cod LMI IF-II-m-A-15293.01 ;i a Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul, în cimitir, cod LMI IF-II-m-A-15293.02, în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

Conform activităților prevăzute în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse, se are în vedere îndeplinirea obiectivului specific Priorității de Investiții 5.1., Axa Prioritară 5 a Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv impulsionarea dezvoltării locale și regionale prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și a identității culturale, având în vedere lucrările de conservare și restaurare propuse și introducerea în circuitul turistic de la nivelul regiunii București-Ilfov a unui obiectiv de importanță culturală naținonală.

Conformitatea proiectului cu axa prioritară și domeniul de intervenție este susținută de următoarele aspecte:
-se obține creșterea numărului de turiști (cu peste 5% pe an) prin punerea în valoare a potențialului culturallocal, asigurânduse un numar de 6.260 vizitatori/an;
-se creează o oportunitate de dezvoltare economică locală prin creșterea importanței turismului și culturii;
-se facilitează dezvoltarea de activități economice adiacente la nivel local și județean.

Obiectivele specifice ale proiectului
1.Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al monumentelor istorice Biserica Sf.Dimitrie, cod LMI IF-II-m-A-15293.01 și Biserica Sf. Ioan Evanghelistul, în cimitir, cod LMI IF-II-m-A-15293.02, aparținând Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, în vederea punerii învaloare a patrimoniului cultural sub aspect structural, funcțional și arhitectural, cu respectarea principiilordezvoltării durabile și protecției mediului.
2.Creșterea accesibilității în vederea introducerii obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic județean șiregional prin realizarea unor lucrări conexe investiției de bază de tip infochioșc și grup sanitar pentrupersoane cu dizabilități și drum de acces și amenajare parcare.
3.Îmbunătățirea condițiilor de siguranță prin asigurarea utilităților aferente obiectivului turistic depatrimoniu prin înființarea unei gospodării de apă pentru incendiu.
4.Creșterea importanței turismului cultural la nivel local și regional și a numărului preconizat de vizite cupeste 5,21% la minim 6.260 de vizitatori/an, în perioada de durabilitate.
5.Promovarea patrimoniului cultural prin implementarea strategiei de marketing, a campaniei de informareși a activității de digitizare a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Rezultate așteptate:
-1 obiectiv de patrimoniu cu 2 obiecte de patrimoniu restaurate și introduse in circuitul turistic dotate cuinstalații pentru siguranță la incendiu, antiefracție, climatizare.
-Amenajare 1 infochioșc și 1 grup sanitar, 1 gospodărie de apă pentru incendiu, 1 parcare și 1 drum deacces
-Obiectiv de patrimoniu cu 2 obiecte de patrimoniu digitizate în vederea accesului la patrimoniul cultural
-1 campanie de marketing și promovare în vederea creșterii numărului de vizitatori
-Număr crescut de vizitatori cu minim 5,21%, de la 5.950 vizitatori/an la 6.260 vizitatori în primul an dupăimplementarea proiectului.

Data de începere a contractului de finanțare: 20.02.2019
Perioada de implementare a proiectului: 20.02.2019 – 31.05.2021
Valoarea totală a proiectului: 21.369.352,64 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 19.808.179,25 lei, din care:
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 15.534.249,33 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 3.877.766,34 lei
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 396.163,58 lei

Informații suplimentare:
Coordonator de proiect: Remus TRANDAFIR
Tel: 021.212.5693/int.604 e-mail: scii.ilfov@gmail.com
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

logo consiliul judetean ilfov 210x136 2

3-5 Ernest Juvara, Sector 6, București, România | Tel: +40 21 212 56 93 | Fax: +40 21 212 56 99 | www.cjilfov.ro | E-mail: cjilfov@cjilfov.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

banca 750x19 2

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României